Thông Tin Liên Hệ

Team Ori

Họ Và Tên Email Ngành/Năm SĐT Facebook
Trần Anh Tài anhtai001@e.ntu.edu.sg CS/1 94497051
Đoàn Đỗ Bảo Nguyên nguyen009@e.ntu.edu.sg CBC/5 97744001
Phùng Ngân Hà nganha001@e.ntu.edu.sg ECON/1 98609085
Khả Tuấn Khoa khao004@e.ntu.edu.sg CBC/1 85028427
Trương Công Cường tccuong1999@gmail.com CS/1 84378014